Theater en techniek


Aanbod

Onze school heeft in haar onderwijsaanbod theater en techniek als pijlers opgenomen. Wij zien een belangrijke meerwaarde in de investering in kunstzinnige oriëntatie en de oriëntatie op jezelf en de wereld. Theater en techniek zijn twee vakken met een grote relatie naar de omgeving van de school. Wij werken hard aan een netwerk met organisaties en bedrijven in het Lloydkwartier om tot een groter, uitdagender lesaanbod te komen. Door relaties met professionals aan te gaan vergroten we bovendien de kans om de talenten van de kinderen te ontdekken en te helpen ontwikkelen. Door ons brede lesaanbod creëren wij meer kansen voor kinderen om succeservaringen op te doen. Niet alleen op reken- en taalgebied, maar ook bij vakken als techniek, sport, creatieve vakken, muziek, dans, filosofie en  drama.

Theater
In ons beleid ten aanzien van cultuureducatie streven wij naar de volgende leerstrategieën:
 Receptief - zoveel mogelijk voorstellingen/exposities zien
 Productief - zoveel mogelijk zelf discipline beoefenen, presentaties geven
 Reflectief - zoveel mogelijk terugkijken op ervaringen
Gezien de grote onderlinge verschillen in capaciteiten en achtergrond van onze leerlingen zien wij een belangrijke meerwaarde in met name een vak als drama. Zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied hebben wij de afgelopen jaren ervaren dat onze investeringen op deze gebieden vruchten afwerpen. Wij zijn samenwerkingsverbanden aangegaan en middels open lessen en presentaties proberen wij de ouderbetrokkenheid te vergroten.
Bij drama werken wij in blokken waar aspecten als samenwerken, concentratie, ontspanning, luisterhouding, tekstinterpretatie, begrijpend luisteren, woordenschat en ruimtelijk inzicht de prestaties en opbrengsten van de kinderen zal verhogen.

De doelstellingen van de samenwerking met het MAAS theater en dans en Basisschool Müllerpier richten zich op:
• Het vergroten van de kennis, vaardigheden en competenties van leerlingen op het gebied van kunstzinnige oriëntatie.
• Het vergroten van het zelfvertrouwen van leerlingen.
• Het bevorderen van de cognitieve ontwikkeling op taal- en rekengebied door het aanbieden van activiteiten waarin met elkaar geleerd kan worden, maar waarin eenieder zich kan laten zien omdat op zeer diverse kwaliteiten een beroep wordt gedaan.

Wij hebben kunnen constateren dat de invloed van de samenwerking met MAAS theater en dans een positief effect heeft op de leerlingengroep als geheel en hun ouders (sociale binding) als ook op bovengenoemde doelstellingen.

Techniek

Onze school heeft deelgenomen aan het Programma Verbreding Techniek Basisonderwijs of kortweg VTB. Het programma stimuleert de inpassing van lesmateriaal over techniek en

wetenschap in het basisonderwijs. Terwijl er een toenemende behoefte komt aan mensen met technische kennis en vaardigheden, is er een afnemende belangstelling bij kinderen

en jongeren voor deze beroepen. Door stimulering wordt geprobeerd de belangstelling te vergroten, zodat er op termijn toch voldoende loodgieters en chemici zullen zijn. Bovendien lenen wetenschap en techniek op de basisschool zich voor het ontwikkelen van creatieve en probleemoplossende vermogens bij kinderen. Wij maken onder andere gebruik van techniektorens in de groepen 1 t/m 8 om de kinderen in de gelegenheid te stellen te ontdekken en te onderzoeken. Techniek is bij uitstek een middel om een eigentijdse, aantrekkelijke en motiverende leeromgeving voor kinderen te creëren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen een realistisch beeld krijgen van wat de betekenis van techniek en technologie voor de maatschappij is, zodat een eventuele keuze voor techniek in het voortgezet onderwijs een interessante en volwaardige optie is. Naast het gebruik van techniekdozen in de klas, het organiseren van een jaarlijks terugkomende projectweek techniek, excursies in onze omgeving en gastlessen door ouders/verzorgers, blijven wij zoeken naar mogelijkheden om techniekonderwijs op onze school verder uit te bouwen.Copyright 2017 Basisschool Mullerpier
Powered by cmsXpress Site Solutions